Polityka

prywatnosci i cookies

Polityka Prywatności i Polityka Cookies została wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) dalej zwanej pt oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanej RODO.

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej.
Definicje .2 §
• „Administrator Strony” oraz „Administrator danych osobowych” - Daniele Vanali prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod adresem: ul. Św. Marka 23, 31-020 Kraków, NIP: 7352856844, REGON: 122798526.
• „Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
• „Strona” – strona internetowa znajdująca się pod adresem http://www.donizetti.pl/.
• „Dane Osobowe” - rozumie się przez to podstawowe dane o użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e- mail, telefon, adres, oraz inne dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub pośredni.
• „Oprogramowanie” – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu przeglądania Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer czy Safari.
• „Pliki Cookies (tzw. ciasteczka)” – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
• „Przetwarzanie Danych Osobowych” – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.
• „Urządzenie” – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony.
• „Użytkownik” - rozumie się przez to osobę, która przegląda Serwis oraz kontaktuje się za pomocą Formularza Kontaktowego.
• „Formularz Kontaktowy” - rozumie się przez to elektroniczny formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem domenowym http://www.donizetti.pl/kontakt.

• „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
§ 3. Dane osobowe
• Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej co do zasady przetwarza następujące dane:
;Klientów dla których wystawiana jest faktura VAT •
Zakres przetwarzanych danych: w przypadku osób nieprowadzących indywidualną • działalność gospodarczą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, nr tel. kontaktowego; w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą: imię i
.nazwisko, NIP, adres prowadzonej działalności, e-mail, nr tel. kontaktowego
Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy, podstawa - art. 6 pkt 1 b. RODO oraz w • .związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 pkt.1f. RODO
.Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wystawienia faktury •
Dane przetwarzane są również w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu • prawnego Administratora którymi są marketing bezpośredni własnych produktów, a także cele .statystyczne i archiwalne – art. 6 pkt 1 f. RODO
Dane zawarte w fakturach będą przetwarzane przez czas potrzebny do upływu terminu • przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz czas potrzebny do wypełnienia obowiązku przechowywania faktur przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego terminu, dane mogą nadal być przetwarzane w celach
.statystycznych
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom odbiorców: serwis • świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty .elektronicznej, zewnętrzny podmiot świadczący usługi księgowe
Użytkowników Strony, którzy wysyłają do Administratora wiadomości za • ;pośrednictwem Formularza kontaktowego
.Zakres przetwarzanych danych: imię oraz adres e-mail •
Dane przetwarzane są w celu realizacji istotnych interesów Administratora w postaci • .komunikacji z użytkownikami Strony, podstawa - art. 6 pkt 1 f. RODO
Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu udzielenia odpowiedzi przez • .Administratora
Dane przetwarzane są również w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu • prawnego Administratora którymi są marketing bezpośredni własnych produktów, a także cele .statystyczne i archiwalne – art. 6 pkt 1 f. RODO
Dane zawarte w Formularzu Kontaktowym będą przetwarzane przez czas potrzebny do • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a następnie przez czas potrzebny do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie tego terminu, dane mogą nadal być
.przetwarzane w celach statystycznych
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom odbiorców: serwis • świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty .elektronicznej
;Użytkowników Strony •
Zakres danych: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i • .systemie operacyjnym
Dane przetwarzane są w celu realizacji istotnych interesów Administratora w postaci • analizy danych statystycznych użytkowników Strony w celu usprawnienia funkcjonowania Strony .– art. pkt 1 f. RODO
.Podanie danych jest dobrowolne •
Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są • wykorzystywane w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy .służący do administrowania stroną

Dane Użytkowników Strony przetwarzane będą przez Administratora, tak długo jak • będzie to konieczne dla realizacji celu przetwarzania (tj. cele statystyczne w związku z .usprawnianiem funkcjonowania Strony)
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom podmiotów: • serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi .poczty elektronicznej
.Dostawców i innych kontrahentów Administratora •
Zakres danych: imię i nazwisko, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, • .REGON, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego
.Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy, podstawa - art. 6 pkt 1 b. RODO •
Dane przetwarzane są również w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu • prawnego Administratora którymi są marketing bezpośredni własnych produktów, a także cele .statystyczne i archiwalne – art. 6 pkt 1 f. RODO
.Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji umowy •
Dane dostawców i kontrahentów będą przetwarzane przez czas potrzebny do upływu • terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz czas potrzebny do wypełnienia obowiązku przechowywania faktur przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie tego terminu, dane mogą nadal być przetwarzane w
.celach statystycznych
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom podmiotów: serwis • świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty .elektronicznej, zewnętrzny podmiot świadczący usługi księgowe
Dane osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem poczty • .elektronicznej
.Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko oraz adres e-mail •
Dane przetwarzane są w celu realizacji istotnych interesów Administratora w postaci • .komunikacji z użytkownikami Strony, podstawa - art. 6 pkt 1 f. RODO
Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu udzielenia odpowiedzi przez • .Administratora
Dane przetwarzane są również w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu • prawnego Administratora którymi są marketing bezpośredni własnych produktów, a także cele .statystyczne i archiwalne – art. 6 pkt 1 f. RODO
Dane osób kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej • będą przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a następnie przez czas potrzebny do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie tego
.terminu, dane mogą nadal być przetwarzane w celach statystycznych
Przetwarzane dane udostępniane będą następującym kategoriom podmiotów: • serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi .poczty elektronicznej
• Każdej osoba której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo żądania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
• W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Każdej osobie której dane osobowe Administrator przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo danych .4 § •
• Administrator gwarantuje poufność przetwarzanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

• Każdy podmiot, któremu Administrator udostępnia przetwarzane przez niego dane osobowe gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
§ 5. Pliki cookies
• Administrator za pośrednictwem Strony wykorzystuje Pliki Cookies.
• W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
• sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Serwisu lub wyłączenia Oprogramowania;
• stałe – są to pliki przechowywane w Urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
• W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies:
• „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,
• „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze
podstron internetowych Strony;
• „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony
internetowej;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
• Pliki Cookies wymienione w pkt 1 i 2 wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej
korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Strony na
Urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
• tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Strony przez Użytkowników,
co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści.
• Stosowane na Stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników
korzystających ze strony internetowej Administratora.
• Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego
Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony będzie możliwe, z wyłączeniem
niektórych funkcjonalności, które wymagają Plików Cookies.
• Użytkownik Strony może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
• Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.